top of page

RECITAL PROJECT 5

Developing Profession

ในศตวรรษที่ 21

 

วิชาชีพดนตรี เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

การเรียนรู้ในวิชาชีพของการแสดงดนตรี

เมื่อต้องอยู่ในโลกของปัจจุบัน

จะมีแนวทางการนำเสนอ จัดวาง และสื่อสารกับผู้ฟังอย่างไร

และที่สำคัญที่สุด คือมีความหมายอย่างไรกับตัวเรา

ในฐานะนักดนตรีผู้นำเสนองานเหล่านั้น

CASE STUDIES

ตัวอย่างของนักดนตรีรุ่นใหม่

ที่สรรหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานดนตรี

Examples